Algemene Voorwaarden Traffic Leaders

- 3 augustus 2020 -


1. Definities

Traffic Leaders | Traffic Leaders B.V.

Diensten | door Wederpartij van Traffic Leaders af te nemen diensten

Offerte | de door Traffic Leaders aan Wederpartij uitgebrachte offerte of aanbieding voor af te nemen zaken en/of Diensten

Overeenkomst | iedere overeenkomst tussen Traffic Leaders en de Wederpartij waarbij Wederpartij Diensten afneemt van Traffic Leaders

Wederpartij | de wederpartij vanTraffic Leaders

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Wederpartij en Traffic Leaders.
 2. De toepasselijkheid van door Wederpartij gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Traffic Leaders van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Traffic Leaders en Wederpartij worden afgeweken. 

3. Offertes 

 1. Alle Offertes van Traffic Leaders zijn vrijblijvend en geldig gedurende 10 kalenderdagen na dagtekening, tenzij anders vermeld in de Offerte.
 2. Alle onderhandelingen kunnen door Traffic Leaders steeds zonder opgave van redenen en zonder verplichtingen tot schadevergoeding en/of vergoeding van kosten, worden beëindigd.

 

4. Totstandkoming Overeenkomst 

 1. Een Overeenkomst of wijziging of verlenging daarvan komt tussen Traffic Leaders en Wederpartij tot stand indien Wederpartij de Offerte dan wel een voorstel van Traffic Leaders schriftelijk heeft aanvaard of indien Traffic Leaders is aangevangen met de uitvoering daarvan.
 2. Indien in de Overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door Traffic Leaders wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt Wederpartij geacht deze te kennen tenzij hij Traffic Leaders onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Traffic Leaders zal Wederpartij dan over deze voorschriften nader informeren.
 3. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Traffic Leaders ter beschikking gestelde tekeningen, specificaties, instructies en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst. Het eigendom hiervan blijft van Traffic Leaders.

 

5. De Diensten

 1. Traffic Leaders zal zich inspannen om de Diensten te leveren conform de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en binnen de overeengekomen termijnen.
 2. Indien Traffic Leaders advies geeft, dan is dit advies uitsluitend een richtlijn en kan Wederpartij daaraan geen rechten, resultaten of garanties ontlenen.
 3. Traffic Leaders heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien deze derde haar aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van (een deel) van de Overeenkomst met de Wederpartij wil beperken, dat is Traffic Leaders gerechtigd om de aansprakelijkheidsbeperking te accepteren namens de Wederpartij welke dan tevens van toepassing zal zijn op de Overeenkomst en zodoende jegens de Wederpartij.
 4. Wederpartij zal alle medewerking verlenen teneinde Traffic Leaders in staat te stellen de Overeenkomst conform de afspraken en binnen de termijnen uit te voeren. 
 5. Wederpartij zal aan Traffic Leaders alle gegevens verstrekken die benodigd zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die nodig zijn, voor het uitvoeren van de Diensten door Traffic Leaders. Indien zulke gegevens niet of niet tijdig aan Traffic Leaders zijn verstrekt dat is Traffic Leaders gerechtigd om de uitvoering van de Diensten op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten aan Wederpartij in rekening te brengen.
 6. Traffic Leaders geeft geen enkele garantie op resultaten noch op het goed en/of continue functioneren van apparatuur, (externe) (online) applicaties, programma’s, software en/of zaken die worden geleverd en/of gebruikt in de uitvoering van de Diensten.
 7. Indien onderdeel van de Diensten inhoudt het organiseren van een evenement, dan zal Wederpartij zorgdragen voor het uitnodigen van de deelnemers aan het evenement en is hij verantwoordelijk voor aanwezigheid van, en aansprakelijk voor, de deelnemers en zijn zaken aldaar.


 6. Tarief en betaling

 1. Opdrachtgever is voor uitvoering van de Overeenkomst door Traffic Leaders het tarief verschuldigd zoals opgenomen in de Overeenkomst. 
 2. Betaling zal - tenzij schriftelijk anders overeengekomen - plaatsvinden door middel van een automatische incasso.
 3. Betaling door Wederpartij aan Traffic Leaders dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 4. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd de overige rechten van Traffic Leaders, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. 
 5. Indien Traffic Leaders over moet gaan tot incasso van een openstaande factuur, dan zal Wederpartij alle daadwerkelijk in verband met de incasso gemaakt kosten vergoeden, waaronder de kosten van rechtsbijstand en overige ingeschakelde derden in dit kader.
 6. Wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering die hij op Traffic Leaders heeft of beweert te hebben, te verrekenen met het door Wederpartij aan Traffic Leaders verschuldigde bedrag.
 7. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn betaling op te schorten.
 8. Indien er naar Traffic Leders oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen jegens Traffic Leaders niet behoorlijk of niet tijdig zal of kan nakomen, is Wederpartij verplicht om op eerste verzoek van Traffic Leaders, terstond genoegzame, in de door Traffic Leaders gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn betalingsverplichtingen. Indien de Wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidsstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

 

7. Meerwerk – extra kosten

 1. Onder Meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden die niet in de Overeenkomst zijn overeengekomen dan wel waar vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend door Traffic Leaders (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) en die door Wederpartij in aanvulling daarop worden verlangd van Traffic Leaders. 
 2. Traffic Leaders is te allen tijde gerechtigd om Meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever, op basis van de reeds overeengekomen tarieven.
 3. Enige extra kosten die Traffic Leaders moet maken doordat Traffic Leaders de Overeenkomst niet of niet op de overeengekomen wijze kan uitvoeren vanwege een nalaten of handelen van de Wederpartij, zullen worden gedragen door Wederpartij.

 

8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die voortvloeien uit (i) de Diensten en overige werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst; (ii) ten aanzien van door Traffic Leaders ter beschikking gestelde systemen, software, applicaties, plannen, strategie,  programma’s, zaken, tekeningen en specificaties en dergelijke; berusten en blijven berusten bij Traffic Leaders of haar licentiegevers. Wederpartij kan hier geen aanspraak op maken of deze voor andere doeleinden gebruiken behoudens zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Traffic Leaders is gerechtigd de door uitvoering van de Overeenkomst door haar bemachtigde knowhow ook voor andere doeleinden/opdrachten gebruiken, behoudens informatie verstrekt door de Wederpartij welke als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt.

 

9. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming van Traffic Leaders wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Traffic Leaders geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, staking, terrorisme, weersomstandigheden, tekort aan mankracht, ziekteverzuim, stroom-, computer en/of internetstoring, storing in applicaties en links en/of websites van derden, en/of niet-nakoming of niet tijdige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers. 
 2. Traffic Leaders is niet aansprakelijk in geval van overmacht aan haar zijde. Tevens is hij in dat geval niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.
 3. Traffic Leaders is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de periode dat de overmacht voortduurt. Indien de overmacht langer dan 2 maanden voortduurt en/of indien blijkt dat nakoming niet meer mogelijk is, dan is ieder van Traffic Leaders en Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. Tenzij de niet nakoming een ondergeschikt onderdeel van de Overeenkomst betreft en de Overeenkomst voor het overige deel nog nagekomen kan worden.


 10. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

 1. Traffic Leaders is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten en claims van derden op grond van het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van enige verplichting op basis van de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad en/of welke andere grond dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Traffic Leaders en/of haar bedrijfsleiding. 
 2. Traffic Leaders is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of claims van derden veroorzaakt door handelen of nalaten, wanprestatie, fouten, opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of die door Traffic Leaders zijn ingeschakeld.
 3. Enige aansprakelijkheid van Traffic Leaders is te allen tijde beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert, of indien de verzekering niet uitkeert of Traffic Leaders geen aanspraak maakt op de verzekering, tot een bedrag gelijk aan het door Traffic Leaders aan Wederpartij gefactureerde bedrag onder de Overeenkomst. Traffic Leaders is nimmer aansprakelijk, en kan niet aansprakelijk worden gehouden, voor indirecte schade en/of gevolg schade, waaronder gederfde winst.
 4. Wederpartij vrijwaart Traffic Leaders en haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde niet-ondergeschikten voor schade, kosten en/of aanspraken van derden veroorzaakt door het handelen of nalaten van Wederpartij en/of door Wederpartij ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten en/of schade aan zaken die door Traffic Leaders of derden ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Traffic Leaders is niet aansprakelijk voor het niet, niet goed of niet continue functioneren van of fouten in (web)applicaties, links, websites en/of software en/of zaken noch voor de inhoud op websites, applicaties en links van derden, die door Traffic Leaders worden gebruikt in de uitvoering van de Diensten. 
 6. Indien Traffic Leaders producten of diensten van derden aanbeveelt en Wederpartij besluit producten of diensten van deze derden af te nemen dan staat Traffic Leaders daar geheel buiten en is Traffic Leaders op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk in dit kader.
 7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van 1 jaar volgende op de dag dat Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de schade en mogelijke gestelde aansprakelijkheid.
 8. Traffic Leaders an niet naar aanleiding van door Traffic Leaders aan de betreffende klant verleende diensten. 


 11. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een factuur en/of uitvoering van de Diensten dienen binnen 1 week na datum factuur respectievelijk na levering van de relevante dienst waar de reclame op ziet, schriftelijk door Wederpartij te worden gemeld bij Traffic Leaders. Indien een reclame niet of niet binnen 1 week wordt gemeld, vervalt dit recht van Wederpartij.


12. Geheimhouding en Privacy

 1. Wederpartij en Traffic Leaders verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst hebben verkregen, uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij waarop de informatie betrekking heeft aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij deze ten tijde van het verkrijgen reeds openbaar is en/of de verkrijgende partij op basis van de wet of op verzoek van een overheidsinstantie verplicht is de informatie ter beschikking te stellen.
 2. Traffic Leaders hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan en gebruik van persoonsgegevens. In dit kader wordt verwezen naar de Privacy Statement van Traffic Leaders.


 13. Beëindiging en annulering

 1. Traffic Leaders is gerechtigd deze Overeenkomst onverwijld en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de Wederpartij:
  a) surseance van betaling aanvraagt;
  b) krachtens rechterlijk vonnis in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan haar surseance van betaling is verleend;
  c) een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet;
   d) één van de verplichtingen uit de Overeenkomst toerekenbaar niet nagekomen is tenzij de tekortkomingen gezien haar aard of geringe betekenis een beëindiging niet rechtvaardigt.
 2. Partijen zullen met elkaar in overleg treden indien zij klachten hebben met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst en zullen elkaar de gelegenheid geven eventuele toerekenbare tekortkomingen te verhelpen alvorens over te gaan tot beëindiging van deze Overeenkomst. Deze klachten worden door partijen schriftelijk kenbaar gemaakt aan elkander.
 3. Bij annulering door Wederpartij van de Overeenkomst, op enig moment, is Wederpartij verplicht de volledige in de Offerte opgenomen vergoeding aan Traffic Leaders te voldoen. Traffic Leaders is gerechtigd om bij gedeeltelijke annulering de Overeenkomst geheel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

14. Overige bepalingen
 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Enige geschillen ontstaan uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


15. Annuleren strategische sessie / Funnel Make-over

 1. Het annuleren van een strategische sessie kan kosteloos tot 48 uur voor de geplande afspraak. Dit kunt u aangeven via info@trafficleaders.nl. Vanaf 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.