Privacy Policy | Traffic Leaders

- 15 november 2020 -


Inleiding 

Voor Traffic Leaders B.V. (“Traffic Leaders”) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang. In deze Privacy Policy betekent een referentie aan u en uw: 

- Een persoon die diensten en/of zaken van Traffic Leaders afneemt, al dan niet via zijn onderneming,  of een persoon die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van Traffic Leaders 

- Een gebruiker en/of bezoeker van de website www.TrafficLeaders. nl (“Website”) 


Deze Privacy Policy heeft betrekking op de wijze waarop Traffic Leaders persoonsgegevens die zij van u kan  verkrijgen van haar werkzaamheden en/of via de Website, verwerkt. 


Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die Traffic Leaders verwerkt?  

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming,  kan Traffic Leaders aan worden gemerkt als verantwoordelijke en/of als verwerker.  


Indien Traffic Leaders diensten aanbiedt en/of uitvoert namens een opdrachtgever, kan zij in dat kader  persoonsgegevens tot haar beschikking krijgen van een persoon die gebruik maakt van deze diensten. Dit kan  onder meer de volgende informatie zijn: naam, adres, email adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, ervaring  over de ontvangen diensten en/of correspondentie.  


Voor de verwerking van deze persoonsgegevens in het kader van de relevante diensten, verwijst Traffic Leaders naar de privacy policy van haar opdrachtgever. Deze opdrachtgever zal in dit kader als  verantwoordelijke gegevensbeheerder worden aangemerkt. Traffic Leaders en haar opdrachtgever zullen dan  afspraken maken over op welke wijze Traffic Leaders deze persoonsgegevens mag verwerken, in lijn met de  privacy policy van opdrachtgever. 


Over wat persoonsgegevens kan Traffic Leaders als verantwoordelijke de beschikking krijgen?  

Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van Traffic Leaders afneemt, al dan niet via zijn  onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van Traffic Leaders, kan dit de  volgende informatie zijn:  

- Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 

- Functietitel en informatie over uw expertise en ervaring 

- Communicatie tussen Traffic Leaders en u met betrekking tot de diensten/opdracht en de  wederzijdse rechten en verplichtingen onder de relevante overeenkomst 

- Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens


Ten aanzien van een gebruiker van de Website, kan deze informatie de volgende persoonsgegevens bevatten  (indien op dat moment van toepassing): 

- Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer 

- Indien van toepassing: gegevens die worden ingevoerd bij registratie op de Website, zoals  gebruikersnaam voor toegang tot de Website 

- IP-adres 

- Verzamelde gebruiksgegevens indien Cookies zijn geplaats op de Website 

- Overige actief door u gedeelde persoonsgegevens via de Website 

Traffic Leaders kan tevens informatie over u verzamelen van openbare bronnen inclusief Facebook,  Instagram, LinkedIn, Snapchat en/of Twitter.  

  

Hoe gebruikt Traffic Leaders de persoonsgegevens waar zij over beschikt?  

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Traffic Leaders, haar medewerkers, opdrachtgevers, en  bekend worden gemaakt aan derde, in het kader van één of meer van de in de onderstaande tabel vermelde  doeleinden. Voor elk van deze doeleinden heeft Traffic Leaders de rechtsgrondslag uiteengezet op basis  waarvan zij gebruik kan maken van uw persoonsgegevens.  

De grondslagen voor verwerking van uw persoonlijke informatie, omvatten in het algemeen:  

• Traffic Leaders heeft uw toestemming; 

• het is noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren; 

• het is een gerechtvaardigd belang van Traffic Leaders; of de verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Ten aanzien van een persoon die diensten en/of zaken van Traffic Leaders afneemt, al dan niet via zijn  onderneming, of die in dienst is van of is ingehuurd door een opdrachtgever van Traffic Leaders, betreft dit  het volgende:  


Doel | Grondslag  

- Om met u te communiceren | Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van  een overeenkomst

- Om betalingen van u te ontvangen en af  te handelen  | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst  

- Om aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het de overeenkomst met de opdrachtgever | 

Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering vaneen overeenkomst

- Om zaken of diensten te leveren | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

- Het beheren van alle service-of kwaliteitskwesties, klachten, feedback en vragen in verband met de uitvoering respectievelijk levering van diensten en/of zaken in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst | Gerechtvaardigd belang en noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

- Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel en belastingaangifte) | Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting

- Voldoen aan audits | Gerechtvaardigd belang


Ten aanzien van een gebruiker/bezoeker van de Website, kan dit het volgende betreffen:


Doel | Grondslag  

- Om met u en te communiceren. |  Gerechtvaardigd belang en/of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

- Om de kwaliteit van de Website te verbeteren. | Gerechtvaardigd belang

- Om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen (ook in verband met een gerechtelijk bevel) | Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting

- Om de diensten van Traffic Leaders te analyseren en te verbeteren om haar bedrijf te evalueren en te ontwikkelen. | Gerechtvaardigd belang


Traffic Leaders kan in dit kader uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:

Administratiekantoor / accountant | Beheer en ondersteuning bij financiële zaken, waaronder het doen van belastingaangifte en het opstellen van een jaarrekening (indien van toepassing)


Professionele adviseurs | Met inbegrip van advocaten en andere professionele adviseurs die Traffic Leadersadviseren bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten


Overheids- en gerechtelijke instanties | Met inbegrip van rechtbanken, arbiters, deurwaarders of andere gerechtelijke instanties, de

politie en andere wetshandhavingsinstanties en de belastingdienst, met het oog op onder meer naleving van de toepasselijke wet en regelgeving alsmede in verband met de uitvoering van een overeenkomst


Factuursysteem | Facturatie voor diensten


E-mail- en website provider | Hosting van de Website en e-mail accounts, indien van toepassing


Bank | Het verwerken van betalingen


Derde betrokken bij uitvoering van een overeenkomst | Met inbegrip een door Traffic Leaders ingehuurde derde en een opdrachtgever


Cookies 

Voor het geval Traffic Leaders cookies plaatst om haar Website dan is het volgende van toepassing: 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website van Traffic Leaders worden  opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en  onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Traffic Leaders hiermee de Website  optimaliseren.  


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer  opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser  verwijderen. De cookies die Traffic Leaders gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de  Website en uw gebruiksgemak. 


Traffic Leaders maakt op haar Website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen  inbreuk maken op uw privacy. 


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?  

Traffic Leaders zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden  waarvoor deze eventueel worden verwerkt. De termijn die Traffic Leaders toepast op uw persoonsgegevens  verschilt, op basis van de soort informatie en de reden waarom deze wordt verwerkt. 

  

Beveiliging van uw gegevens  

Traffic Leaders heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen teneinde te trachten te voorkomen dat uw  persoonsgegevens per ongeluk verloren, gebruikt of toegankelijk zijn, op ongeoorloofde wijze.  

  

Uw rechten  

U heeft onder meer de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens: 

o Bevestiging vragen of Traffic Leaders in het bezit is van aan u gerelateerde persoonsgegevens;

o Verzoeken om toegang/inzage te krijgen tot persoonsgegevens van u die worden verwerkt door  Traffic Leaders en om informatie te verkrijgen over de wijze waarop deze gegevens worden  verwerkt;  

o Vereisen dat Traffic Leaders incorrecte of incomplete persoonsgegevens wijzigt/aanvult en/of  persoonsgegevens verwijdert. Bij verwijderen van persoonsgegevens, kan het zijn dat Traffic Leaders dan niet langer in staat zal zijn om een overeenkomst uit te voeren; 

o Het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken; 

o Een verzoek doen om uw persoonsgegevens aan u of een door u aangewezen derde over te dragen. 


Indien u aanspraak wenst te maken op één of meerdere van voorgenoemde rechten, dan kunt u daartoe een  bericht sturen aan info@trafficleaders.nl.


Traffic Leaders zal uw bericht in beginsel binnen 4 weken  beantwoorden. 

Traffic Leaders kan deze Privacy Policy nu en dan aanpassen.

De meeste recent versie is beschikbaar op  www.trafficleaders.nl 


Traffic Leaders B.V. 

Teleportboulevard 128

1043EJ Amsterdam